Skip Main Menu Skip leftmenu Skip text

Nonsan năng động! Người dân hạnh phúc

Sân chơi học tập

Giáo dục thông tin hoá

Bắt đầu học vi tính
Là các nội dung dễ hiểu cùng với những bài luyện tập mà người nhập cư kết hôn có thể dễ dàng học về cách sử dụng vi tính, 
có những gì trong chiếc máy vi tính, 
làm gì để có thể sử dụng máy vi tính.

Xem chi tiết

Bắt đầu sử dụng Internet
Là các nội dung dễ hiểu cùng với những bài luyện tập mà người nhập cư kết hôn có thể dễ dàng biết được Internet là gì, 
có thể học phương pháp sử dụng Internet và có thể làm được những gì với Internet

Xem chi tiết

*Xuất xứ: Hệ thống hỗ trợ người nhập cư kết hôn thích ứng với sinh hoạt tại Hàn Quốc
QUICK