Skip Main Menu Skip leftmenu Skip text

Nonsan năng động! Người dân hạnh phúc

Thông tin sinh hoạt Nonsan

Phúc lợi

Trung tâm thểthao

Trung tâm thểthao
 • Location : Gwanchok-dong, Nonsan-si, 382
 • Facilities : swimming pool, multiplex room, exercise room
 • Tel : 041)746-8407

Baekje Quân nhân Viện Bảo tàn

Baekje Military Museum
 • Location : Bujeok-myeon, Nonsan-si, chunggongno, 54 - 311
 • Facilities : Exhibition halls, information room, indoor experience room, program exhibition room, outdoor experience room
 • Tel : 041)746-8431
 • Fax : 041)746-8439

Cơ quan phúc lợi xã hội tổng hợp

Cơ quan phúc lợi xã hội tổng hợp
 • Location :Nonsan 412 as, Nonsan-si
 • Facilities : Restaurants, barber shop, gym, discussion room, education room, consulting room, volunteers room, therapy room, computer room, etc
 • Tel : 041)746-8421
 • Fax : 041)746-8409

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật
 • Location : Nonsan-si, 270 simillo
 • Facilities : Major performance hall, Small performance hall, Exhibition hall, reception room, office, etc
 • Tel : 041)746-5950
 • Fax : 041)746-5959
QUICK