Skip Main Menu Skip leftmenu Skip text

Nonsan năng động! Người dân hạnh phúc

Giới thiệu Nonsan

Vai trò của hội đồng

Vai trò của hội đồng

Vai trò của người đại diện nhân dân

Được cấu thành bởi các ủy viên là đại diện do người dân thành phố Nonsan lựa chọn ra nên mang trọng trách của cơ quan đại diện nhân dân

Vai trò của cơ quan nghị quyết

Hội đồng nhân dân thành phố Nonsan mang địa vị của một cơ quan nghị quyết chỉ đạo giải quyết những việc khác nhau liên quan đến tổ chức và vận hành những quy định chính sách cũng như tài chính của thành phố Andong và những việc khác của thành phố Andong

Vai trò của cơ quan lập pháp

Hội đồng nhân dân thành phố Nonsan mang địa vị của một cơ quan lập pháp có quyền ban hành nghị quyết được coi như là cơ bản nhất trong pháp quy tự trị của thành phố Andong

Vai trò của cơ quan giám sát

Hội đồng nhân dân thành phố Nonsan mang địa vị của một cơ quan giám sát về cơ quan thi hành pháp luật có quyền giám sát xem thành phố Andong hay những quyết định của hội đồng nhân dân có thực hiện công việc hành chính một cách trung thực hay không.

QUICK