Skip Main Menu Skip leftmenu Skip text

Nonsan năng động! Người dân hạnh phúc

Giới thiệu Nonsan

Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử

Nonsan là thành phố nằm ở phần bụng của bán đảo Hàn- đất nước mang hình con hổ đang vươn mình, ngay từ thời tiền sử nơi đây đã được coi là khởi nguồn của sức mạnh đất nước. Nó nằm ở Mahan trong thời đại Tam hán và Paekche ở thời đại Tam Quốc. Là nơi xảy ra quyết chiến sau cùng ở thời Paekche với trung tâm Hwangsanbeol giữa 5 nghìn quân do tướng Gyebaek chỉ huy với 50 nghìn quân do Yu-Sin Kim của Shilla chỉ huy.

Lịch sử của thành phố Nonsan

 • 1914.03.01Thành lập quận Nonsan từ việc hợp thành của các quận Yeonsan, Eunjin, Noseong,
  ( Seokseong (15 xã)
 • 1931.04.01 Nâng xã Kang Kyung thành thị trấn Kang Kyung (1thị trấn 14 xã)
 • 1938.10.01Nâng xã Nonsan thành thị trấn Nonsan (2 thị trấn 13 xã)
 • 1963.01.01Hợp nhất xã Gujagok-myeon với xã Hwanghwoa-myeon quận Iksan Chonbuk thành lập
  (thị trấn Yeonmu (3thị trấn 12 xã)
 • 1989.01.01 Sát nhập Namseonri Jinjam-myeon Daedeokgun vào Duma-myeon
 • 1990.02.19 Thành lập chi nhánh Gyeryong Chungcheongnam-do tại Duma-myeon
 • 1996.03.01 Cùng với việc phát triển thành thành phố Nonsan, thị trấn Nonsan thành phường
  (Chwiamdong và Buchangdong(2 thị trấn 12 xã 2 phường)
 • 2003.09.19 Chi nhánh Chungcheongnam-do tại thành phố Nonsan tách thành thành phố Gyeryong
  ((2 thị trấn 11 xã 2 phường)
QUICK